Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2006

Κοινωνική εντροπία

Τα συστήματα υψηλής ενθαλπίας - χαμηλής εντροπίας, οδεύουν αυθόρμητα προς καταστάσεις χαμηλής ενθαλπίας, υψηλής εντροπίας. Είναι δε αδύνατο να οδηγηθούμε από συστήματα υψηλής εντροπίας, σε συστήματα χαμηλής εντροπίας, χωρίς την κατανάλωση έργου μεγαλύτερης ποσότητας από την ενέργεια που θα κερδίσουμε. Απειρισμός της εντροπίας οδηγεί στον θάνατο του σύμπαντος.

Οι άνθρωποι έχουν μεγάλο δυναμικό για να παράγουν, αλλά αυθορμήτως τείνουν στην χαοτική συμπεριφορά. Είναι αδύνατη η επαναφορά και διατήρηση της τάξης (ατομικής κυρίως, και κατ' επέκταση κοινωνικής) χωρίς την κατανάλωση προσπάθειας μεγαλύτερης από το αναμενόμενο κέρδος. Ακόμα περισσότερο δε, αν η κοινωνία δεν καταναλώσει αυτό το επιπλέον έργο, θα επικρατήσει πλήρες χάος, οδηγώντας την στον θάνατο της.